برای تماس با ما می توانید از طریق فرم زیر در ارتباط باشید.

مدیروصاحب امتیاز رسانه دنانیوز: محمدجهانبخش تلفن:

سردبیر رسانه دنانیوز: سید مهدی موسویان فر تلفن:

رابط فنی سایت: سیدیونس افشون پور

تلفن تماس: ۰۹۳۸۷۴۱۶۰۶۱