تاریخ : شنبه, 27 دی , 1399 3 جماد ثاني 1442 Saturday, 16 January , 2021

سوءاستفاده از احساسات مردم توسط مسئولین

30سپتامبر
به نام سردار، به کام اغیار!

به نام سردار، به کام اغیار!

آنچه در مورد اخیر بیش از همیشه آزاردهنده بود بهره‌گیری  از نام سردار سلیمانی برای به قدرت رساندن فردی بود که باید برای تکیه زدن بر صندلی وزارت، بر کارآمدی، توانمندی و برنامه‌های او برای وزارتخانه صمت تاکید می شد.